Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 marca 2018 r.  (tj. piątek) Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

 

Od początku marca 2018 roku w gminie Maków Podhalański wprowadzona została ważna zmiana w sposobie oddawania worków i pojemników z odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych i pozostałych podmiotów w tym firm. Kody kreskowe należy przyklejać na wszystkie wystawiane worki i pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi.

Właściciele posesji wraz z informacją o opłacie za śmieci otrzymali zestaw kodów kreskowych.

Pozostałe podmioty w tym firmy powinny odebrać kody kreskowe na worki i pojemniki w siedzibie PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim. Kody można odebrać w godzinach pracy spółki w pomieszczeniu nr 1.

Celem wprowadzonej zmiany jest m.in.:
- kontrola poprawności i stopnia segregacji;
- wyeliminowanie zjawiska „podrzucania” odpadów przez osoby z innych gmin;
- przeciwdziałanie spalaniu odpadów w kotłach domowych.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniu 29 grudnia br. (piątek) Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 13.00.

 

 

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” znalazł się na I-szym miejscu listy podstawowej Subregionu Podhalańskiego projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 692 613,49 zł.
Wartość projektu brutto stanowi kwota 2 449 311,31 zł, z tego wydatki kwalifikowane to 1 991 310,00 zł.

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” uzyskał liczbę 35 punktów na etapie oceny merytorycznej oraz w ujęciu procentowym 94,59 %.

W ramach konkursu złożono 46 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 45 759 064,79 zł, co stanowi ok. 52,8% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

8 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej, w której wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 348 415,81 zł.

11 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej, w której wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 30 935 543,26 zł.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwał:
• nr 2102/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
• 2104/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 2102/17 ZWM z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
dokonał wyboru do dofinansowania 40 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 30 935 543,26 zł.

19 grudnia 2017 r. została ogłoszona Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim, informuje że 30 października 2017 r. został zakończony remont alejek cmentarnych z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Juszczynie.
Wykonawcą robót była Firma Budowlana Usługowo-Handlowa Zygmunt Polak.
Koszt remontu alejek na cmentarzu w Juszczynie wyniósł 105,8 tysięcy zł brutto.