Odsłony: 8146

Podstawową działalnością Spółki jest zaopatrywanie w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Zasady zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków zostały określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami), oraz w uchwalonym przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zaopatruje w wodę mieszkańców Makowa Podhalańskiego i Grzechyni. Jakość dostarczanej wody spełnia pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z 2007r.).

Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka pobiera opłaty na podstawie taryf zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim lub wprowadzonych w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.Nr123 z 2006 r. poz.858).

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. odbiera ścieki od mieszkańców Makowa Podhalańskiego, które kolektorem są odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Ponadto Spółka obsługuje lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków w Juszczynie.

W celu zwiększenia zasięgu dostępości usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz polepszenia jakości świadczenia usług Spółka przy pomocy Gminy Maków Podhalański przystąpiła do realizacji programu pt. „System wodno – kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie miasta i gminy Maków Podhalański”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W tym celu w strukturze Przedsiębiorstwa Wodno -Kanalizacyjnego „Eko-Skawa" Sp. z o.o. została powołana Jednostka Realizująca Projekt, która jest odpowiedzialna za skuteczne i terminowe wdrażanie Projektu.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wodociągi i kanalizacja