Podstawową działalnością Spółki jest zaopatrywanie w wodę oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Zasady zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków zostały określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami), oraz w uchwalonym w dniu 26 września 2018 r. przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zaopatruje w wodę mieszkańców Makowa Podhalańskiego i Grzechyni. Jakość dostarczanej wody spełnia pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Spółka pobiera opłaty na podstawie zatwierdzonych taryf lub wprowadzonych w trybie art. 24f  ustawy z dn. 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. odbiera ścieki od mieszkańców Makowa Podhalańskiego, które kolektorem są odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej.

Ponadto Spółka obsługuje lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków w Juszczynie.

W celu zwiększenia zasięgu dostępności usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz polepszenia jakości świadczenia usług Spółka przy pomocy Gminy Maków Podhalański zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dwa programy rozbudowy sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej pt. „System wodno – kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie miasta i gminy Maków Podhalański”, oraz System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”.