Odbiór odpadów

Zakres odbioru odpadów

Segregacja odpadów

Opłaty za odbiór odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

Odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Maków Podhalański (nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych).

Odpady zgromadzone w workach/pojemnikach należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości można pobrać ze strony internetowej Spółki, otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub Urzędzie Miejskim ul. Szpitalna 3, Maków Podhalański.

Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach należy oznakować otrzymaną naklejką z kodem kreskowym oraz wystawiać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na trasie zbiórki odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór i nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pojemniki/worki napełnione odpadami w sposób niezgodny z opisem, nieprawidłowo oznakowane kodem kreskowym lub zbyt ciężkie nie będą odbierane.

Zakres odbioru odpadów

  • papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, żużel i popiół - zebrane w sposób selektywny w każdej ilości,
  • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku,
  • odpady komunalne niesegregowane - w każdej ilości,
  • posegregowany gruz z odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w ilości 0,5 tony na gospodarstwo rocznie,
  • zużyte opony - w ilości 8 sztuk na gospodarstwo rocznie.

Segregacja odpadów

Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów nieposegregowanych. Odbiór odpadów posegregowanych odbywa się dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

Odpady powinny być posegregowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański. Skrócona informacja dotycząca segregacji odpadów dostępna jest z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na stronie internetowej Spółki.

Odpady posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalańskim traktowane będą jako niesegregowane odpady komunalne.

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów Spółka powiadamia o tym fakcie Gminę Maków Podhalański.

Przyjmuje się, że selektywne zbieranie odpadów ma miejsce wówczas, gdy proporcja oddanych worków/pojemników z odpadami segregowanymi do oddanych worków/pojemników z odpadami niesegregowanymi wynosi co najmniej 2:1.

Opłaty za odbiór odpadów

Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwanie, w łącznej wysokości za cały rok w terminie do 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiszczać: w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, gotówką u inkasenta.