Zawarcie umowy

Odbiór odpadów

Segregacja odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 

ZAWARCIE UMOWY

Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych od firm i instytucji odbywa się po zawarciu pisemnej umowy na odbiór odpadów z PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

W celu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych należy udać się do Biura Obsługi Klienta (ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim), gdzie na miejscu zostanie przygotowana i podpisana odpowiednia umowa, lub przesłać pocztą wniosek na adres:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o.

34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a

Po wpłynięciu od Państwa wniosku, zostaną przygotowane dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na adres Spółki. Następnie dwa egzemplarze umowy zostaną podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki, z których jeden zostanie odesłany do Państwa.


Do zawarcia umowy potrzebne są następujące dane:
• nazwa podmiotu
• adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr NIP
• nr REGON
• wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

ODBIÓR ODPADÓW

Odpady komunalne niesegregowane odbierane są w workach 55l, 110 l, pojemnikach 120 l, kontenerach Kp-7, odpady segregowane odbierane są w workach 55 l i 110 l i pojemnikach.

Worki na odpady można nabyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim, gdzie również otrzymają Państwo kody kreskowe do oznaczenia worków i pojemników na odpady.

Odpady zgromadzone w workach/pojemnikach należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości można pobrać ze strony internetowej Spółki lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach należy oznakować otrzymaną naklejką z kodem kreskowym oraz wystawiać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem na trasie zbiórki odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór i nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pojemniki/worki napełnione odpadami w sposób niezgodny z opisem, nieprawidłowo oznakowane kodem kreskowym, zbyt ciężkie, a także odpady wystawiane w workach innych niż zakupione w PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie będą odbierane.

SEGREGACJA ODPADÓW

Odbiór odpadów posegregowanych odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Odpady powinny być posegregowane według instrukcji znajdujących się na workach i w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański. Skrócona informacja dotycząca segregacji odpadów dostępna jest z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na stronie internetowej Spółki.

Odpady posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalańskim traktowane będą jako niesegregowane odpady komunalne.