Wodomierz odliczający do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (dalej „wodomierz-odlicznik”) - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym, którego wskazania mogą stanowić podstawę rozliczeń ilości wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania terenów zielonych. Wskazanie tego wodomierza określa objętość wody, która nie została odprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej.

PW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o. odstępuje od rozliczania wody bezpowrotnie użytej w przypadku:
 • utraty cechy legalizacyjnej wodomierza-odlicznika (cecha legalizacyjna ważna jest przez 5 lat),
 • uszkodzenia wodomierza-odlicznika,
 • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 • uszkodzenia plomb zamontowanych przez PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,
 • innej stwierdzonej ingerencji w układ pomiarowy wodomierza-odlicznika,
 • stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz-odlicznik do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po założeniu wodomierza-odlicznika zgodnie z poniższymi uwagami, złożyć do Spółki wniosek na dokonanie odbioru technicznego montażu wodomierza-odlicznika. Termin odbioru technicznego i plombowania wodomierza-odlicznika zostanie uzgodniony z klientem telefonicznie, lub w inny sposób.

 1. Zawór czerpalny do pobierania wody, która nie trafia do kanalizacji sanitarnej, należy zamontować na zewnątrz budynku.
 2. Wodomierz-odlicznik należy montować na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym w miejscu suchym i dogodnym do odczytu w odległości nie większej jak 1,5 m od punktu czerpalnego przeznaczonego do podlewania terenów zielonych.
 3. Jeżeli wodomierz-odlicznik jest montowany przy wodomierzu głównym, to część instalacji wodociągowej za wodomierzem-odlicznikiem nie może być zabudowana i musi istnieć ciągła możliwość kontroli, czy instalacja nie ma zamontowanych dodatkowych punktów czerpalnych pobierających wodę.
 4. Przed i za wodomierzem-odlicznikiem należy zamontować zawory przelotowe, przy czym zawór przed wodomierzem winien posiadać kurek spustowy.
 5. Przewód za wodomierzem doprowadzający wodę do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem do wodomierza-odlicznika, celem odwodnienia zestawu na okres zimowy.
 6. Pomiędzy wodomierzem-odlicznikiem a punktem czerpalnym nie należy montować punktów poboru wody.
 7. Przy dostawie wody przez PW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o., Spółka przyjmuje do rozliczeń wodomierz-odlicznik jedynie w przypadku, gdy instalacja wodociągowa ma zainstalowany zawór zwrotny antyskażeniowy. Zawór zwrotny antyskażeniowy powinien być zamontowany za węzłem wodomierza głównego, a przed pierwszym punktem poboru wody.


Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Faktura za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.

 

Pliki do pobrania