Miasto Maków Podhalański zaopatrywane jest w wodę z dwóch własnych ujęć wyposażonych w stacje uzdatniania. Ujęcia te znajdują się przy ul. Źródlanej (nr I) oraz nad brzegiem rzeki Skawy (nr II).

Ujęcie infiltracyjne wody z rzeki Skawa składa się z 4 studni zlokalizowanych nad rzeką Skawą w odległości 40 – 100 m od brzegu rzeki. Woda ze studni pompowana jest do czterech zbiorników o przekrojach kołowych o łącznej pojemności 200 m3. Średniodobowy pobór wody z ujęcia wynosi 240 m3. Przy zbiornikach zlokalizowana jest stacja wodociągowa składająca się z pompowni drugiego stopnia, hydroforni i chlorowni, skąd po dezynfekcji podchlorynem sodu woda tłoczona jest pod ciśnieniem do sieci wodociągowej.

Woda na ujęciu nr I pochodzi ze źródeł zstępujących ujętych za pomocą komór betonowych. Po dezynfekcji podchlorynem sodu rozprowadzana jest grawitacyjnie na terenie miasta.

W chwili obecnej stopień zwodociągowania miasta Maków Podhalański wynosi ok. 42%
Łączna długość sieci użytkowanej wodociągowej wynosi ok. 24,25 km w tym:

Symbol sieć wodociągowa sieć magistralna - 1,5 km          Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 11,5 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 11,7 km                   Symbol budynku przyłączone budynki ok. 630 szt

 


Ujęcie wody w Grzechyni składa się z 2 źródeł ujętych w komorach betonowych, z których woda spływa do żelbetonowego zbiornika skąd po chlorowaniu rozprowadzana jest grawitacyjnie.

Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 1,5 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 0,7 km                    Symbol budynku przyłączone budynki: kilkanaście

 


Ujęcie wody w Grzechyni os. Zarąbki składa się z jednej studni wierconej, z której woda pompowana jest do żelbetonowego zbiornika skąd po dezynfekcji rozprowadzana jest grawitacyjnie na os. Zarąbki i Burdylówka w Grzechyni. Woda z ujęcia zasila kilkanaście budynków mieszkalnych na obu osiedlach.
Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 2,07 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 0,75 km                    Symbol budynku przyłączone budynki: kilkanaście