Odsłony: 5271

Miasto Maków Podhalański zaopatrywane jest w wodę z dwóch własnych ujęć wyposażonych w stacje uzdatniania. Ujęcia te znajdują się przy ul. Źródlanej (nr I) oraz nad brzegiem rzeki Skawy (nr II).

Ujęcie infiltracyjne wody z rzeki Skawa składa się z 4 studni zlokalizowanych nad rzeką Skawą w odległości 40 – 100 m od brzegu rzeki. Woda ze studni pompowana jest do czterech zbiorników o przekrojach kołowych o łącznej pojemności 200 m3. Średniodobowy pobór wody z ujęcia wynosi 240 m3. Przy zbiornikach zlokalizowana jest stacja wodociągowa składająca się z pompowni drugiego stopnia, hydroforni i chlorowni, skąd po dezynfekcji podchlorynem sodu woda tłoczona jest pod ciśnieniem do sieci wodociągowej.

Woda na ujęciu nr I pochodzi ze źródeł zstępujących ujętych za pomocą komór betonowych. Po dezynfekcji podchlorynem sodu rozprowadzana jest grawitacyjnie na terenie miasta.

W chwili obecnej stopień zwodociągowania miasta Maków Podhalański wynosi ok. 42%
Łączna długość sieci użytkowanej wodociągowej wynosi ok. 24,25 km w tym:

- sieć magistralna ok. 1,5 km,

- sieć rozdzielcza ok. 11,05 km,

- przyłącza ok. 11,7 km.

Liczba podłączonych budynków do sieci wodociągowej wynosi ok. 620.

Ujęcie wody w Grzechyni składa się z 2 źródeł ujętych w komorach betonowych, z których woda spływa do żelbetonowego zbiornika skąd po chlorowaniu rozprowadzana jest grawitacyjnie.

Ujęcie to zaopatruje w wodę szkołę w Grzechyni oraz kilkanaście budynków prywatnych.

Długość sieci rozdzielczej w Grzechyni wynosi 1,5 km.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Sieć wodociągowa