Obrazek ilustracyjny

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

W dniu 08.11.2019 roku nastąpił odbiór inwestycji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzechynia". Roboty budowlane zostały wykonane przez Firmę Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg z Grzechyni, pod nadzorem inwestorskim prowadzonym przez NADZÓR BUDOWLANY mgr Adam Leśniak, Sucha Beskidzka oraz pod nadzorem autorskim projektanta SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna, Kraków.

CEL I ZAKRES PROJEKTU

Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zaopatrywać będzie w wodę osiedla Zarąbki w miejscowości Grzechynia gmina Maków Podhalański. Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym murowanym na działkach nr 7581/2 i 7582/1 w Grzechyni.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmował m.in wykonanie:
 • zbiornika podziemnego wody uzdatnionej zaopatrującego w wodę również wodociągową sieć przeciwpożarową o pojemności 87,1 m3 (pojemność czynna Vcz=75m3), w tym 50 m3 stanowiącego zapas wody pożarowej,
 • budynku stacji uzdatniania wody wyposażonego w niezbędne urządzenia i armaturę,
 • instalacji wody surowej Fi 90 PE RC,
 • instalacji wody popłucznej,
 • instalacji wody uzdatnionej Fi 160 PE RC z  hydrantem nadziemnym DN 80mm,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji elektrycznej zalicznikowej wraz z oświetleniem terenu,
 • zbiornika podziemnego wód popłucznych o objętości czynnej 17,8 m3.
  Budowa obejmowała również wykonanie uzbrojenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w obudowę wraz z niezbędną armaturą i układem pompowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzechyni” został sfinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie Umowy Pożyczki Nr 878/2020/Wn06/NZ-UR-LZ/P z dnia 14.04.2020 r. w kwocie ogółem 1 069 023,75 zł kosztów kwalifikowanych i środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, Maków Podhalański w kwocie 286 585,46 zł.

Całkowity koszt budowy stacji uzdatniania wody w Grzechyni wyniósł 1 355 609,21 PLN brutto w tym:

 • Koszt projektu: 33 210,00 zł brutto,
 • Koszty Nadzoru Inwestorskiego: 7 500,00 zł brutto,
 • Koszty budowy: 1 314 899,21 zł brutto.

KALENDARIUM

20.09.2018 r. – ogłoszenie o zmówieniu sektorowym na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Grzechyni;
05.10.2018 r. – otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego;
30.10.2018 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą: Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg;
08.11.2018 r. – przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie budowy SUW;
03.07.2019 r. – odbiór częściowy robót budowlanych;
07.08.2019 r. - odbiór częściowy robót budowlanych;
17.10.2019 r. - odbiór częściowy robót budowlanych;
30.10.2019 r. - Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru wybudowanej stacji uzdatniania wody;
08.11.2019 r. - nastąpił odbiór inwestycji;
19.11.2019 r. – rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Grzechyni;
10.03.2020 r. - uzyskanie Decyzji nr 66/2020 pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej

Logo NFOSiGW

 


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI!

PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości, o konieczności:

 • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
 • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
 • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

Ponad 9 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oddali mieszkańcy gminy Maków Podhalański podczas kwietniowej zbiórki tych opadów. Akcja prowadzona jest cyklicznie przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim.
Podczas zbiórki zebrano:

 • 1940 kg - urządzenia zawierających freon - kod odpadu 20 01 23,
 • 4072 kg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki - kod odpadu 20 01 35,
 • 3058 kg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadu 20 01 36.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r.  (tj. piątek) Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.