Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Maków Podhalański i Grzechynia obowiązująca w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dn. 7 czerwca 2001o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.Nr123 z 2006 r. poz.858).

  • Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł] Cena z VAT [zł] Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,18 4,47 3,87
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,18 4,47 4,47

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,77 8,31 6,11
2. Pozostali odbiorcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,77 8,31 8,31
3. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji ogólnospławnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,37 3,61 3,26
4. Pozostali odbiorcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,37 3,61 3,61

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

 

  • Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z VAT [zł]
Jednostka miary
Zaopatrzenie w wodę
1. Gospodarstwa domowe,

 

Pozostali odbiorcy
stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania wodomierza głównego 2,80 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,70 2,89 zł/odbiorcę/miesiąc
2. Pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania wodomierza głównego na przyłączu o wydajności powyżej 30m3/godz 10,00 10,70 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej,

 

Pozostali odbiorcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej
stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego 2,80 3,00 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,70 2,89 zł/odbiorcę/miesiąc

 

  • Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:
Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
Jednostka miary
1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)** 78,00 83,46 zł / szt.
2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)** 78,00 83,46 zł / szt.

 

    *Wysokość cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/310/09 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 października 2009 r.

 

    **stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

Taryfa została ogłoszona w Kronice Beskidzkiej, dodatek lokalny Sucha Beskidzka nr 50/51 z dnia 17.12.2009 r.

 

Pliki do pobrania
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Maków Podhalański i Grzechynia 131 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVII/310/09 z dnia 21 października 2009 r. 51 kb