Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański obowiązująca
w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Zatwierdzona Uchwałą Nr XI.92.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015 roku.

  • Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł] Cena z 8% VAT [zł] Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,39 5,82 4,34
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,39 5,82 5,32
3. Odbiorcy wody, którzy zużyli wodę bezpowrotnie
(nie wprowadzili do kanalizacji)
Cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,39 5,82 5,82

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański do oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,20 15,34 8,20
2. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,20 15,34 11,74
3. Dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy od dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,84 14,95 7,81

 

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Juszczyn w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,82 8,45 3,21
2. Pozostali dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,82 8,45 3,21

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

 

  • Stawka opłaty abonamentowej:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Jednostka miary
Zaopatrzenie w wodę
1. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali odbiorcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie do 2,5 m3/h 7,96 8,60 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie od 2,6 do 10 m3/h 12,02 12,98 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie powyżej 10 m3/h 20,26 21,88 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej – związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie do 2,5 m3/h i rozliczaniem na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 7,34 7,93 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej
2.


Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej


Dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy od dostawcy


Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej

stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 7,96 8,60 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,41 1,52 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy
Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Juszczyn
3. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali dostawcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 7,96 8,60 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,41 1,52 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy

 

  • Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:
Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
Jednostka miary
1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)** 76,61 82,74 zł / szt.
2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)** 76,61 82,74 zł / szt.

 

    *Wysokość cen i stawek opłat po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 listopada 2015 r.

 

    **stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

Pliki do pobrania
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 239 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XI.92.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 2,0 Mb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XI.93.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. 905 kb