Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański obowiązująca w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

Zatwierdzona Uchwałą Nr XLIII/436/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 05 listopada 2014 roku.

  • Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł] Cena z 8% VAT [zł] Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,31 5,73 4,25
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,31 5,73 5,23

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,17 15,30 8,16
2. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,81 14,91 7,77
3. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 14,17 15,30 11,70
  Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy od dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 13,81 14,91 11,31

 

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie miejscowości Juszczyn w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,48 5,92 3,17
2. Pozostali dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,48 5,92 3,17

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

 

  • Stawka opłaty abonamentowej:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Jednostka miary
Zaopatrzenie w wodę
1. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali odbiorcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie do 2,5 m3/h 7,87 8,50 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie od 2,6 do 10 m3/h 11,92 12,88 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie powyżej 10 m3/h 20,15 21,76 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków - Gmina Maków Podhalański
2.


Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej


Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego


Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej

stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 7,87 8,50 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,41 1,52 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy
Odprowadzanie ścieków - miejscowość Juszczyn
3. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali dostawcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 5,01 5,41 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,41 1,52 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy

 

  • Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:
Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
Jednostka miary
1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)** 73,72 79,62 zł / szt.
2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)** 73,72 79,62 zł / szt.

 

    *Wysokość cen i stawek opłat po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/437/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 05 listopada 2014 r.

 

    **stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

Pliki do pobrania
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 127 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XLIII/436/2014 z dnia 05 listopada 2014 r. 900 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XLIII/437/2014 z dnia 05 listopada 2014 r. 424 kb