Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański obowiązująca w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Zatwierdzona Uchwałą Nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 roku.

  • Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł] Cena z 8% VAT [zł] Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,52 4,88 4,08
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,52 4,88 4,88

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie miast Maków Podhalański w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,25 9,99 6,79
2. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,25 9,99 9,99
3. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji ogólnospławnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,55 3,83 3,83
4. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,55 3,83 3,83

 

  • Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie miejscowości Juszczyn w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,00 5,40 2,20
2. Pozostali dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,00 5,40 5,40

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

 

  • Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Jednostka miary
Zaopatrzenie w wodę
1. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali odbiorcy
stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,08 3,33 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,97 3,21 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków - miasto Maków Podhalański
2. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej,

 

Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej
stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego 3,08 3,33 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,97 3,21 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków - miejscowość Juszczyn
3. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali dostawcy
stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego 3,08 3,33 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,97 3,21 zł/odbiorcę/miesiąc

 

  • Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:
Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
Jednostka miary
1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)** 73,72 79,62 zł / szt.
2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)** 73,72 79,62 zł / szt.

 

    *Wysokość cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 9 listopada 2011 r.

 

    **stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

Pliki do pobrania
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 77 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XI/100/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. 79 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XI/99/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. 60 kb