Pochówki odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00 W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w porozumieniu z administratorem cmentarza istnieje możliwość zorganizowania pochówkuw innych dniach i godzinach. Organizator pogrzebu ustala z administratorem termin i godzinę pochówku.

Dokumentami wymaganymi przy zgłoszeniu pochówku na terenie cmentarza komunalnego w Juszczynie, są:

  • zlecenie pochówku(do wypełnienia w biurze administratora) wraz z oświadczeniem o prawie do grobu (dotyczy dochowania do już istniejącego grobu). Oświadczenie to składane jest osobiście przez osobę zlecającą pochówek, w biurze administratora.
  • dokumenty, o których mowa w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 11 ust. 4b, 5a, 5b, 6 i 9).
  • w przypadku pochówku urny wymagane jest świadectwo kremacji, które wydaje krematorium.

Z dokumentami należy zgłosić się do biura administratora cmentarza najpóźniej 24 godziny przed planowaną datą pochówku.
Opłaty związane z pochówkiem należy uiścić w terminie 14 dni od daty pochówku.
Przygotowaniem miejsca pochówku zajmuje się administrator cmentarza lub wyspecjalizowana firma na podstawie zgody uzyskanej od administratora cmentarza.