Zgodnie z przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się 16 października a kończy 15 kwietnia.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Przez osobę uprawnioną do ekshumacji zwłok należy rozumieć (Art. 10 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych): małżonka , krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa i powinowatych w linii prostej do 1 stopnia. Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku będzie osoba, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowanie przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to decyzji prokuratora lub sądu).

Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej właściwej ze względu na cmentarz, na którym ekshumacja ma być wykonana. Jeśli będzie to cmentarz na terenie powiatu suskiego to właściwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna znajduje się przy ul. Konopnickiej 7 w Suchej Beskidzkiej (https://pssesuchabesk.wsse.krakow.pl).

Do administratora Cmentarza Komunalnego w Juszczynie należy dostarczyć:

Jeśli jest to ekshumacja z innego cmentarza na cmentarz komunalny w Juszczynie to:

  • kartę zgonu/akt zgonu osoby ekshumowanej,
  • zaświadczenie o pochowaniu z cmentarza, na którym ekshumacja będzie wykonywana.

Jeśli jest to ekshumacja z cmentarza komunalnego w Juszczynie na inny cmentarz to:

  • zaświadczenie z cmentarza na którym mają być pochowane szczątki o przyjęciu ich do ponownego pochowania.

Ekshumację przeprowadza się na opłaconych miejscach, w terminach i godzinach otwarcia cmentarza, tj. od poniedziałku do piątku, we wczesnych godzinach rannych.
Miejsce wolne po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.