Odsłony: 760

Zasady korzystania z cmentarza określone zostały w Regulaminie użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie uchwalonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Zarządzeniem nr 176/09 z dnia 17 lutego 2009 roku.

 

Zarządzenie Nr 176/09
Burmistrza Makowa Podhalańskiego
z dnia 17 lutego 2009 roku

 

w sprawie:

regulaminu użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
uchwala, Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego zlokalizowanego we wsi Juszczyn Gmina Maków Podhalański.

§ 1

 1. Właścicielem cmentarza komunalnego w Juszczynie jest Gmina Maków Podhalański.
 2. Cmentarz komunalny jest administrowany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO-SKAWA” Sp.z o.o., z siedzibą w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40 a.

§ 2

 1. Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone są do pochowania zmarłych mieszkańców Gminy Maków Podhalański, a w szczególności dla mieszkańców miejscowości Juszczyn.
 2. Pochowanie na cmentarzu komunalnym innych osób niż wymienione w pkt. 1. wymaga zgody Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

§ 3

 1. Na cmentarzu komunalnym urządza się groby:
  1) ziemne pojedyncze, podwójne,
  2) murowane grobowce,
  3) ziemne dla dzieci do lat 6,
  4) ziemne na urny,
  5) murowane na urny.
 2. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób i grobowiec.
 3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.
 4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

§ 4

 1. Cmentarz komunalny dostępny (otwarty) jest w godz. od 6:00 do 22:00.
 2. Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.
 3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00.
  W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z administratorem cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 5

 1. Za korzystanie z cmentarza i chowania zmarłych pobierane są opłaty uchwalane przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim.
 2. Opłaty pobierane są przez administratora cmentarza w terminie do 14 dni od dnia pochówku.
 3. W przypadku nie przedłużania opłaty za miejsce na cmentarzu grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja grobu powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.
 4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskiej osoby pochowanej w grobie.
 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6

 1. Grób ziemny pojedynczy nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
 2. Dysponentem wolnych miejsc w grobie ziemnym są osoby określone w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. Posiadanie prawa o którym mowa w ust. 2 nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tej ustawie.
 4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 5. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
 6. Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 7. Dochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administratorem cmentarza.

§ 7

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana:
  1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadzana jest we wczesnych godzinach rannych – nie dotyczy ekshumacji zleconej przez prokuraturę i sąd.
 3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat – nie dotyczy ekshumacji zleconej przez prokuraturę i sąd.
 4. Miejsce wolne po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

§ 8

 1. Usługę przygotowania miejsca pochówku lub ekshumacji wykonuje administrator cmentarza lub wyspecjalizowana firma na podstawie zgody uzyskanej od administratora cmentarza.
 2. Pochowanie zwłok wymaga uprzedniego dokonania wymaganych prawem czynności w tym przedstawienia administratorowi cmentarza zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego karty zgonu zmarłego, lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.
 3. Pochowanie zwłok osoby na cmentarzu odnotowywane jest w księgach cmentarnych.
 4. Uzgodnienie terminu pogrzebu i miejsca pochówku odbywa się z administratorem cmentarza co najmniej 24 godziny przed uroczystością pogrzebową.
 5. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
 6. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
 7. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia administratora cmentarza przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności. Firma wykonująca usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązana do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.
 8. W przypadku konieczności rozebrania nagrobka przy wykonaniu pochówku na miejscach rezerwowych lub dochówku do grobu ziemnego, wykonujący pochówek obowiązany jest do ponownego montażu nagrobka bądź usunięcia z terenu cmentarza elementów pochodzących z rozbiórki w ciągu 14 dni w okresie od maja do końca września lub w ciągu 30 dni w pozostałym okresie.
 9. W przypadku ponownego wykorzystania grobu, na którym został wzniesiony nagrobek, nagrobek zostanie rozebrany, a elementy pochodzące z rozbiórki usunięte z terenu cmentarza i oddane do prowadzonego w tym celu składu bądź poddane likwidacji.
 10. Osoby wykonujące na terenie cmentarza groby murowane, nagrobki obowiązane są do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem z terenu cmentarza wszelkich odpadów pozostałych po wykonaniu robót. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku uprawnia administratora cmentarza do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów z terenu cmentarza.

§ 9

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  1) zakłócenia ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2) przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
  3) wysypywania śmieci (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza miejsca do tego wyznaczone,
  4) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
  5) żebractwa,
  6) wprowadzania zwierząt,
  7) pozostawienia lub wrzucenia do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia administratorowi cmentarza i uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności:
  1) prac kamieniarskich i budowlanych oraz wjeżdżania pojazdów mechanicznych,
  2) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu,
  3) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
  4) ustawiania ławek, płotków, ogrodzeń itp.

§ 10

 1. Właściciel i administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu administrator cmentarza ma prawo do nałożenia kar finansowych oraz występowania na drogę sądową.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy z dnia 31 stycznia 1959 roku ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 – tekst jednolity z późn. zm.).

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie 475 kb
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Regulamin użytkowania