1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00. Z),
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00. Z),
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 5. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 6. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 9. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 13. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z),
 17. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 18. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),
 19. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.22.Z).