Projekt „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”. został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2013-2016.

CEL PROJEKTU

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Dzięki inwestycji polegającej na zbudowaniu ok. 37 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 pompowni ścieków, częściowo zlikwidowane zostały niedobory w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi w gminie Maków Podhalański, a tym samym wzrósł poziom skanalizowania aglomeracji Sucha Beskidzka. Przeprowadzone prace umożliwiają dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej w pobliskich miejscowościach.

Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są zatem:

 • zwiększenie dostępności do kanalizacji zbiorczej oraz niezawodność odprowadzania ścieków,
 • poprawa standardów i jakości życia mieszkańców gminy,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy,
 • poprawa konkurencyjności gminy - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.

Wszystkie przeprowadzone prace przyczyniły się do realizacji celu jakim jest ochrona środowiska, poprzez poprawę jakości i stanu sanitarnego wód w regionie wskutek wyeliminowania odprowadzania ścieków nieoczyszczonych i wzrostu świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 37 696,11 m w tym 36 577,10 m kanalizacji grawitacyjnej DN150-DN700 oraz 1119,01 m kanalizacji tłocznej PE90-PE225,
 • wybudowanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5950 m,
 • wybudowanie 4 szt pompowni ścieków sieciowych,
 • wybudowanie 1 szt pompowni ścieków głównej,
 • zakupiono przenośny zestaw do inspekcji kanałów sanitarnych w zakresie średnic ø 100 – ø 600 mm.

W wyniku realizacji przedmiotowego Projektu mieszkańcy miejscowości Białka uzyskali dostęp do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Poziom skanalizowania zwiększy się na obszarze Gminy o ok. 20 %, przy czym projekt obejmuje kolektor główny sieci kanalizacji sanitarnej, który będzie przebiegał  przez całą miejscowość, aż do granicy z gminą  Zawoja oraz włączoną  do niego rozdzielczą sieć kanalizacyjną  na terenie Białki.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 31 356 430,38 zł, z tego

 • wartość przyznanego dofinansowania z UE: 20 641 541,07 zł,
 • środki własne gminy Maków Podhalański: 1 932 847,58 zł
 • środki własne PW-K "Eko-Skawa" Sp.zo.o.: 8 782 041,73 zł

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Inżynier kontraktu projektu: SAFAGE 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja Oddział w Polsce ul.Solec 22, 00-410 Warszawa,
 • Budowa kanalizacji: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” Krzysztof Machnik, Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój,
 • Budowa wodociągu: FHU INSTBUD Stanisław Bogota spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów,
 • Promocja projektu: BRINGMORE ADVERTISING Włodzimierz Rajczyk ul. Armii Krajowej 9a, 41-506 Chorzów.