Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" współfinansowany został przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem zadania była budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (zwanego potocznie PSZOK) przy ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim.

Projekt obejmuje budowę PSZOK z rampą wyładowczą. Tego rodzaju punkt stanowi obiekt stacjonarny, wydzielony w przestrzeni otoczenia, którego podstawą jest utwardzony plac, na którym zlokalizowane są pojemniki, w tym kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Część kontenerów przewidziana do zapełnienia przez wrzut „od góry” ustawiona jest przy rampie wyładowczej. Rampa przystosowana jest do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach.

Zadanie obejmowało również utworzenie ścieżki edukacyjnej w skład której wchodzą:

 • tablice informacyjne,
 • laboratorium energii odnawialnej,
 • makieta przestrzenna PSZOK,
 • gabloty informacyjne,
 • stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów,
 • część rekreacyjna dla najmłodszych.

Ponadto w ramach projektu PSZOK zakupione zostało urządzenie pełniące funkcje selekcji odpadów w postaci kontenerowego kiosku „Miejska Stacja Recyklingowa”.

CEL PROJEKTU

Dzięki realizacji inwestycji zostały zaspokojone potrzeby mieszkańców związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta i gminy Maków Podhalański w tym:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła,
 • zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
 • wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
 • monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych na duże odległości.

Zbudowany PSZOK jest elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Maków Podhalański ujęty w planie gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

PLANOWANE EFEKTY

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest:

 • wybudowanie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Maków Podhalański,
 • objęcie selektywnym zbieraniem odpadów mieszkańców gminy Maków Podhalański,
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1 etat.

Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gminy Maków Podhalański punktów bezpłatnej zbiórki wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. Podjęte działania staną się przykładem dobrych praktyk właściwego ekologicznego postępowania z odpadami oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego.

Projekt wpisuje się w cele społeczno-gospodarcze mieszkańców Małopolski, a więc wysoki poziom bezpieczeństwa w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym ze względu na dbałość o stan środowiska naturalnego poprzez zapobieganie i likwidację odpadów jako negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka.

Działania w ramach projektu charakteryzują się wysokim pozytywnym wpływem na:

 • osiąganie trwałych korzyści społeczno-gospodarczych,
 • tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniających aspekty nowoczesnego sektora gospodarki odpadami,
 • poprawę jakości życia mieszkańców subregionu, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych.

Projekt w wysokim stopniu wpisuje się w realizację celów subregionalnego programu rozwoju, zwłaszcza w zakresie Celu szczegółowego 2: Wysoka jakość życia na terenie subregionów województwa małopolskiego oraz Działania 2.2. Dobry stan środowiska naturalnego, kierunku interwencji 2.2.1. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Realizacja projektu, jest zgodna z założeniami nowoczesnej gospodarki odpadowej polegającej na zapobieganiu powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórce odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, innych procesów odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" współfinansowany został przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

 • całkowita wartość zamówienia: 2 774 097,47 zł brutto,
 • wartość dofinansowania: 1 692 613,49 zł.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Dokumentacja aplikacyjna projektu PSZOK:
  Biuro Analiz i Ocen Środowiska „EKORAPORT”,
  33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 22.
  Podpisanie umowy dnia 26.04.2017 r.;
 • Roboty budowlane, Wykonawca wybrany w  rybie przetargu nieograniczonego – CZĘŚĆ 1 –
  Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg,
  34-220 Maków Podhalański, Grzechynia,
  Podpisanie umowy: dnia 05.04.2019 r.
  Termin realizacji: 14 miesięcy;
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego:
  Nadzór Budowlany mgr Adam Leśniak,
  34-200 Sucha Beskidzka ul. Kamienna,
  Podpisanie umowy: dnia 11.04.2019 r.;
 • CZĘŚĆ 4 przetargu - dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej:
  Grand Technology Sp.zo.o. Spółka Komandytowa,
  32-080 Zabierzów ul. Krakowska 7,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.;
 • CZĘŚĆ 5 przetargu - dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej:
  MGS Nauka Sp.zo.o.,
  31-216 Kraków ul. Reja 11/95,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.

 

KALENDARIUM

28.02.2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” – Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5;
15.03.2019 r. – otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego;
05.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” – Część 1;
11.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Nadzór Budowlany Sucha Beskidzka, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim;
12.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą MGS Nauka Sp. z o.o. Kraków, na dostawę wyposażenie laboratorium energii odnawialnej – Część 5 ;
12.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Grand Technology Sp. z o.o. Sp. K. Zabierzów, na dostawę Miejskiej Stacji Recyklingowej – Część 4;
23.04.2019 r. – przekazanie Wykonawcy Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg  prawa dostępu do terenu budowy PSZOK w Makowie Podhalańskim;
30.04.201931.05.2019 r. – roboty rozbiórkowe istniejących budynków na terenie planowanej budowy PSZOK, zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę.
01.06.201903.09.2019 r.  – niwelacja trenu i wymiana istniejącego ogrodzenia;
11.07.2019 – zrealizowanie dostawy wyposażenia laboratorium energii odnawialnej, które będzie służyło do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie PSZOK w Makowie Podhalańskim;
05.11.2019 r. – rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim, po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie Decyzji Starosty Suskiego Nr 740/19 z 10.10.2019 r., która uprawomocniła się 29.10.2019 r.
22.07.2020 r. – Wykonawca powiadomił Inżyniera i Zamawiającego o zasadniczym ukończeniu Robót.
10.08.2020 r. – odbiór robót przez komisję odbiorową powołaną zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 z dnia 23.07.2020 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim.
10.08.2020 r. – Zakończenie budowy.
20.08.2020 r. – PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. złożyło w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim..
10.08.2020 r. – Zaświadczenie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlaneoo w Suchej Beskidzkiej o braku sprzeciwu wobec użytkowania PSZOK-u.

Galeria Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim

Galeria z okresu budowy Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych