Odsłony: 4066

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

 

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, który winien zawierać:

w przypadku osób fizycznych:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania / adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr PESEL
• planowany pobór wody w miesiącu (w m3)

Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej.


w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych
• nazwa podmiotu
• adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr NIP
• nr REGON

Do wniosku należy załączyć: wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki / akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, w przypadku wynajmu lub dzierżawy obiektu , właściciel obiektu zobowiązany jest spisać stosowne oświadczenie.


Powyższy wniosek można:

 • przesłać pocztą na adres:

  Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o.
  34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a

  Po wpłynięciu od Państwa wniosku, zostaną przygotowane dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na adres Spółki. Następnie dwa egzemplarze umowy zostaną podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki, z których jeden zostanie odesłany do Państwa.
 • przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta (ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim), gdzie na miejscu zostanie przygotowana i podpisana odpowiednia umowa.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zawarcie umowy 353 kb
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Umowy Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków