W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców gminy Maków Podhalański, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych.

Przyjmowane odpady

 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło w tym szkło opakowaniowe
 • odzież
 • tekstylia
 • drewno
 • odpady tworzyw sztucznych
 • odpady metali
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t – w ilości do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe
 • odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca, elementy szklane muszą być usunięte)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w ilości do 0,5 tony na rok od gospodarstwa (z podziałem odpady z betonu i gruzu betonowego; gruz ceglany; odpady ceramiczne)
 • baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek)
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popioły z palenisk domowych

W PSZOKu nie przyjmuje się:

 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych
 • styropianu budowlanego
 • części samochodowych
 • gaśnic i butli gazowych
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet)
 • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
 • odpadów budowlanych z budów i remontów oraz pochodzących z działalności gospodarczej
 • sprzętu budowlanego
 • odpadów poprodukcyjnych
 • olei odpadowych (w tym zużytych i przepracowanych)
 • bioodpadów od mieszkańca, który w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował składowanie bioodpadów we własnym kompostowniku

Uwagi !

 • PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Maków Podhalański po okazaniu następujących dokumentów (obowiązuje od 23.11.2021 r.):
  a) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  b) dokumentu potwierdzającego wniesienia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Maków Podhalański
  c) pełnomocnictwo - sporządzone wg wzoru - w przypadku gdy odpady przekazuje inna osoba niż wnosząca opłaty.
 • Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru.
 • Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń.
 • Odpady na teren PSZOK można dostarczać jedynie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK.
 • Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego PSZOK.
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.