W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców gminy Maków Podhalański, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych tj.:

 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • odzież
 • tekstylia
 • drewno
 • odpady tworzyw sztucznych
 • odpady metali
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • odpady wielkogabarytowe
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • odpady ulegające biodegradacji


W PSZOKu nie przyjmuje się:

 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych
 • styropianu budowlanego
 • części samochodowych
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet)
 • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
 • sprzętu budowlanego

Uwaga

 • PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Maków Podhalański po okazaniu jednego z dokumentów:
  a) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  b) ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  c) dokumentu tożsamości
 • Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru
 • Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń
 • Odpady na teren PSZOK można dostarczać jedynie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK
 • Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego PSZOK
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku