Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim

UCHWAŁA NR XXXII.321.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 27 października 2021 roku

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 6225

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego na terenie miasta Maków Podhalański przy ul. Sportowej 7.
 2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a.
 3. Wjazd na teren PSZOK i korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracowników obsługi PSZOK.
 5. Odpady w PSZOK gromadzone są w sposób selektywny, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska oraz w miejskiej stacji recyklingowej.
 6. PSZOK czynny jest przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych (tj. 24.12 oraz 31.12) w godzinach:
  a) od 7:30 do 14:30 w okresie od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 września do 31 grudnia;
  b) od 11:00 do 18:00 w poniedziałek oraz od 7:30 do 14:30 w środę i piątek w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.
 7. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 2.

 1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, położonych na terenie gminy Maków Podhalański w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
  a) papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
  b) metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
  c) tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  d) szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
  e) bioodpady,
  f) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
  g) przeterminowane leki i chemikalia,
  h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek),
  i) zużyte baterie i akumulatory,
  j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  l) zużyte opony pochodzące wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t – w ilości do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe,
  m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w ilości do 0,5 tony na rok od gospodarstwa,
  n) tekstylia i odzież,
  o) popioły z palenisk domowych.
 3. Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) muszą być opróżnione z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wszelkie elementy szklane muszą być usunięte.
 4. Odpady zielone (gałęzie i trawa) przyjmowane są luzem w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie (należy je wrzucać do kontenera bez opakowań).
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
  b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
  c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.).
 6. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa PSZOK.

§ 3.

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje obsługa PSZOK.
 2. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Maków Podhalański. W przypadku gdy odpady przekazuje inna osoba niż wnosząca opłaty należy również przekazać pełnomocnictwo sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opisane czynności są dokonywane w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania odpadów do PSZOK.
 3. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w niniejszym regulaminie.
 4. Dostarczający odpady na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest okazać dostarczone odpady w celu ich weryfikacji.
 5. Obsługa PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikuje ich rodzaj.
 6. Dostarczone odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika w przeznaczonym do tego miejscu.
 7. Osoby niepełnosprawne i starsze są uprawnione do skorzystania z pomocy pracownika obsługującego PSZOK.
 8. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK i zawiera m.in:
  a) imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją,
  b) adres nieruchomości, z której dostarczono odpady,
  c) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
  d) rodzaj dostarczonych odpadów i ich ilość,
  e) datę dostarczenia.
 9. Dostarczający odpady do PSZOK, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzą odpady, miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego) przez administratora danych, którym jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
  a) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  b) Dane osobowe dostarczający odpady przekazuje obsłudze PSZOK podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK.
  c) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów.
  d) Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

§ 4.

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
  b) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe);
  c) gaśnice i butle gazowe;
  d) odpady w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
  e) odpady zanieczyszczone;
  f) odpady poprodukcyjne;
  g) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, itp.;
  h) styropian budowlany:
  i) odpady budowlane z budów i remontów oraz pochodzących z działalności gospodarczej;
  j) odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie zagospodarowania odpadami;
  k) bioodpady od mieszkańca, który w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował składowanie bioodpadów we własnym kompostowniku.
  l) oleje odpadowe (w tym zużyte i przepracowane).
 2. PSZOK nie przyjmuje również odpadów:
  a) dla których brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów;
  b) dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
  c) jeżeli byłoby to sprzeczne z przzepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;
  d) jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów, obsługa PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów, dostawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pozostawienie odpadów poza wyznaczonymi miejscami lub poza terenem PSZOK jest zabronione.

§ 5.

 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK należy zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton i 250 cm szerokości.
 3. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody od obsługi PSZOK.
 4. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie PSZOK mogą być przyjmowane równocześnie nie więcej niż dwie dostawy. Pozostałe osoby dostarczające odpady powinny przebywać poza placem oraz nie blokować przejazdu.
 6. Podczas przebywania na terenie PSZOK dopuszcza się opuszczanie pojazdu tylko przez osoby rozładowujące odpady.
 7. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa PSZOK.
 8. Istnie możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas wymiany kontenerów.

§ 6.

 1. Teren PSZOK jest pod stały monitoringiem.
 2. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów ppoż.
 3. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  b) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów;
  c) przestrzegania zakazu demontażu odpadów;
  d) stosowania się do zasad ruchu drogowego;
  e) dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7.

 1. W PSZOK-u przyjmowane są przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, tj wciąż działający sprzęt, meble, zabawki, książki itp.
 2. Ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa PSZOK.
 3. Pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych.
 4. Na terenie PSZOK znajduje się pomieszczenie warsztatowo - kontenerowe, pełniące rolę punktu drobnych napraw i eksponowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.
 5. Przedmioty przyjęte do ponownego użycia przechowywane będą przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu pozostawione przedmioty mogą otrzymać status odpadu i zostaną umieszczone w odpowiednich kontenerach.

§ 8.

 1. Na terenie PSZOK znajdują się: ścieżka edukacji ekologicznej, centrum energii odnawialnej oraz plac zabaw.
 2. Grupy zorganizowane mogą korzystać z części edukacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem PSZOK.

§ 9.

 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez obsługę PSZOK mogą być zgłaszane do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o:
  a) osobiście w siedzibie Spółki, w godzinach pracy,
  b) pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z. o. o., 34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a,
  c) telefonicznie pod numerem 33 8771-628,
  d) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez obsługę PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie.
 3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:
  a) imię i nazwisko zgłaszającego,
  b) adres zamieszkania zgłaszającego,
  c) adres nieruchomości z której dostarczono odpady,
  d) telefon kontaktowy zgłaszającego,
  e) opis zdarzenia i termin niewłaściwego świadczenia usług.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że składający zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust.1.

§ 10.

 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na miejscu lub pod numerem telefonu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o.: 33 8771-628.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

 

 

Pliki do pobrania

Pełnomocnictwo Rozmiar: 104 kb    Typ: pdf