Deklaracja dostępności strony internetowej www.ekoskawa.pl.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekoskawa.pl, ekoskawa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a
34-220 Maków Podhalański

telefon +48 33 877 16 28
fax +48 33 877 00 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-13

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne:

Pomimo wielu starań i pracy ze strony redaktorów strony internetowej, zamieszczone na stronie internetowej informacje w różnej postaci artykuły lub załączniki mogą być niedostępne lub niezgodne cyfrowo w całości lub części z następujących przyczyn:

 • publikacja treści miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, ponadto;
 • niektóre treści , które nie zostały wytworzone lub nie zostały nabyte przez właściciela przedmiotowej strony internetowej (pochodzą z różnych źródeł) lub których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymagało by modyfikacji, do których Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. nie jest uprawniona;
 • ich struktura nie daje możliwości integracji lub ingerencji w treść;
 • niektóre skanowane dokumenty nie posiadają warstwy tekstowej;
 • niektóre treści, grafika nie posiadają opisów alternatywnych;
 • niektóre treści redaktorskie lub dokumenty posiadają niepoprawnie wyedytowana warstwę tekstową, tj. niezgodną z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich".

Wyłączenia (na podstawie Ustawy):

 • materiały mapowe.

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Bartyzel
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 33 8771 628

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek przy ul 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim (siedziba):

  • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy: Do Wodociągów w Makowie Podhalańskim.
  • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są dostępne architektonicznie.
  • Teren przed Przedsiębiorstwem jest oświetlony, parking wyposażony w system monitoringu wizyjnego.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 7 w Makowie Podhalańskim:

  • Wejście na teren PSZOK znajduje się od strony ulicy: Sportowej w Makowie Podhalańskim.
  • Przy PSZOK-u znajdują się miejsca parkingowe dla klientów w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Przestrzeń komunikacyjna na terenie PSZOK-u jest dostępna architektonicznie.
  • Teren PSZOK-u jest oświetlony i wyposażony w system monitoringu wizyjnego.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Budynek przy ul 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim (siedziba):

  • W budynku i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 7 w Makowie Podhalańskim:

  • Na terenie PSZOK-u brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Zapewnienie wstępu na teren PSZOK-u osobie korzystającej z psa asystującego.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej;
 • możliwość powiększenia/zmniejszenia za pomocą funkcji przeglądarki internetowej;
 • możliwość zwiększania/zmniejszania odstępów w tekście;
 • możliwość włączenia odwrócenia kolorów i powiększenia kursora.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzane bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych


Data publikacji:
2020.03.31

Data aktualizacji:
2024.03.21