Odsłony: 20695

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 16.07.2008r. nr 477 poz. 3077

 

Uchwała Nr XVI/172/08
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 04 czerwca 2008 roku


w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami ) uchwala się co następuje:

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami),
b) przedsiębiorstwo – w znaczeniu niniejszego regulaminu jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „ EKO-SKAWA” Sp. z o.o.,
c) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – polega na ujmowaniu, uzdatnianiu, i dostarczaniu wody przez Przedsiębiorstwo,
d) zbiorowe odprowadzanie ścieków – polega na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków przez Przedsiębiorstwo,
e) odbiorca - odbiorcą usług w rozumieniu regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy,
f) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
g) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
h) dodatkowy wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
i) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
j) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,

§ 2

1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków