Zabezpieczenie urządzeń przed zamarznięciem


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o konieczności:
– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
– Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
– Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie postępowania antymonopolowego przeciwko Gminie Sucha Beskidzka

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Sucha Beskidzka przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie od decyzji z dnia 13 kwietnia 2015 roku, w sprawie nadużywania przez Gminę Sucha Beskidzka pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański i Stryszawa, wydał orzeczenie oddalające odwołanie Gminy Sucha Beskidzka w całości.
Orzeczenie jest prawomocne.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.

Wykaz nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Juszczynie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. przypomina opiekunom grobów, które nie posiadają wykupionej opłaty przedłużającej dzierżawę o jej dokonanie w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2018 roku.
Po 1 stycznia 2019 r. Spółka rozpocznie proces likwidacji grobów z równoczesnym zajęciem miejsc pod pochówki.
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) znajduje się na tablicy informacyjnej przy cmentarzu, na stronie internetowej Spółki (wykaz do pobrania).
Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu (33) 8771-628 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Brak odbioru odpadów komunalnych w dniu 12.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodono-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. informuję, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych przypadający na ten dzień zostanie zrealizowany w dniu 19.11.2018 r.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje