Godziny otwarcia w dniu 24 i 31 grudnia 2018 r.

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

Zabezpieczenie urządzeń przed zamarznięciem


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o konieczności:
– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
– Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
– Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie postępowania antymonopolowego przeciwko Gminie Sucha Beskidzka

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Sucha Beskidzka przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie od decyzji z dnia 13 kwietnia 2015 roku, w sprawie nadużywania przez Gminę Sucha Beskidzka pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański i Stryszawa, wydał orzeczenie oddalające odwołanie Gminy Sucha Beskidzka w całości.
Orzeczenie jest prawomocne.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.

Wykaz nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Juszczynie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. przypomina opiekunom grobów, które nie posiadają wykupionej opłaty przedłużającej dzierżawę o jej dokonanie w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2018 roku.
Po 1 stycznia 2019 r. Spółka rozpocznie proces likwidacji grobów z równoczesnym zajęciem miejsc pod pochówki.
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) znajduje się na tablicy informacyjnej przy cmentarzu, na stronie internetowej Spółki (poniżej).
Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu (33) 8771-628 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Pliki do pobrania
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) 72 kb

 

Uwaga.

W przypadku nie przedłużenia opłaty za dzierżawę grobu na następne lata grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.). Likwidacją grobu poprzedzona zostanie wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

Dbałość o przedłużenie opłaty za dzierżawę grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje