Rozpoczęcie budowy kanalizacji w miejscowości Białka os. Dudrakówka

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” informuje, że od dnia 13.05.2020 r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dudrakówka w miejscowości Białka. Roboty będą wykonywane przez firmę EKOINSTAL. W trakcie robót mogą występować utrudnienia w ruchu komunikacyjnym z zachowaniem dojazdów do budynków mieszkalnych.
Wobec powyższego prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.
Za utrudnienia przepraszamy.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzechynia os. Zarąbki

CEL I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Grzechynia na osiedlu Zarąbki Grzechyńskie w gminie Maków Podhalański, która ma na celu likwidację niedoborów dostępu do wody pitnej dla gospodarstw domowych poprzez podłączenie do zbiorczego systemu wodociągowego. Cel inwestycji wpisuje się w cel programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia środowiska”, z którego Spółka „Eko-Skawa” uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmował m.in wybudowanie:
 • sieci wodociągowej z rur PE HD o długości 1,6 km (w tym: Fi 160 mm - 0,1 km, Fi 110 mm 1,5 km),
 • przyłączy wodociągowych o długości 1,2 km.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Inwestycja sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowie Pożyczki Nr 878/2020/Wn06/NZ-UR-LZ/P z dnia 14.04.2020 r. w kwocie 279 095,22 zł oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w kwocie 194 377,56 zł.

Całkowity koszt projektu"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzechynia os. Zarąbki wyniósł: 473 472,78 zł brutto w tym:

 • Koszt projektu: 40 590,00 zł brutto,
 • Koszt budowy sieci wodociągowej: 343 287,12 zł brutto,
 • Koszty budowy przyłączy wodociągowych: 89 595,66 zł brutto.

WYKONAWCY PROJEKTU

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi: F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński Krzeszów, Kuków,
Projektant: SPRINGAP – Biuro projektów instalacji sanitarnych i HVAC Kraków.

KALENDARIUM

13.12.2016 – podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane;
27.12.2016 r. – przekazanie Wykonawcy F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński prawa dostępu do terenu budowy;
29.12.2016 r. – rozpoczęcie robót budowlanych;
06.07.2017 r. – zakończenie i odbiór robót budowlanych;
21.02.2020 r. – uzyskanie zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0516/17 pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0516/17 pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2-14 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 692 613,49 zł, stanowiące 85 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie objęte jest pomocą publiczną zgodną ze wspólnym rynkiem wynikającą z Decyzji Komisji Europejskiej nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe stanowi pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwu zobowiązanemu do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wartość projektu brutto stanowi kwota 2 449 311,31 zł, z tego wydatki kwalifikowane to 1 991 310,00 zł.

 

eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego

W dniu 10 grudnia 2014 r., w ICE Kraków Congress Centre, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz 8 zorganizował konkurs eko.LIDERZY 2014, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2013 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Decyzją czytelników Gazety Krakowskiej i internautów nagrodę w kategorii eko.PROJEKT UE  liczbą głosów 35 886 otrzymało Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO-SKAWA” Sp. z o.o. za projekt „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański".

Drugie miejsce z liczbą 30 487 głosów zajęły Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. za projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa".

27 353 głosów zapewniło trzecie miejsce Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „Eko-Skawa" Sp. z o.o. za projekt „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański".

 Laureat plebiscytu eko.PROJEKT UE otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz całostronicową prezentację na łamach „Gazety Krakowskiej“, a także prawo do posługiwania się tytułem laureata przez 1 rok licząc od daty uroczystej gali wręczenia nagród. 

 

Gminę Maków Podhalański reprezentował Pan Paweł Sala Burmistrz Gminy Maków Podhalański, Pan Henryk Bania Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zarząd Spółki „Eko-Skawa” Pan Marek Guzik Prezes Zarządu, Pan Marek Bartyzel Wiceprezes Zarządu.

 
W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także reprezentanci świata polityki i mediów.

 

 

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Inwestycje realizowane przez PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o.