Odsłony: 984

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Maków Podhalański, określający częstotliwość odbierania odpadów.

Maków Podhalański - 2019 r.

Maków Dolny - 2019 r.

Białka - 2019 r.

Grzechynia - 2019 r.

Juszczyn - 2019 r.

Kojszówka - 2019 r.

Wieprzec - 2019 r.

Żarnówka - 2019 r.


Jednocześnie przypominamy najważniejsze informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach należy oznakować otrzymaną naklejką z kodem kreskowym oraz wystawiać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru odpadów zgodnie z aktualnym harmonogramem na trasie zbiórki odpadów.
W przypadku braku naklejek z kodami należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Pojemniki/worki napełnione odpadami w sposób niezgodny z opisem lub nieprawidłowo oznakowane kodem kreskowym nie będą odbierane.

Rodzaj odpadu Co należy gromadzić Czego nie należy gromadzić
Metale i tworzywa sztuczne - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego
oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - tetrapaki
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
Papier - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z tektury
opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów
Szkło - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych
Odpady ulegające biodegradacji - należy zbierać do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio" odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne innych odpadów aniżeli bioodpady i odpady zielone
Odpady komunalne niesegregowane - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru czarnego odpady komunalne niesegregowane śniegu, lodu, gruzu, popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
Odpady wielkogabarytowe - należy wystawić najpóźniej do godz. 7.00 w dniu zaplanowanego odbioru, wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych w miejscu, w którym istnieje możliwość dojazdu samochodu ciężarowego odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań tj. stare meble, wykładziny, dywany, itp. wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady żużle i popioły - należy zbierać w pojemnikach metalowych żużle i popioły z kotłów paleniskowych gorącego popiołu
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy wystawić do godziny 7.00 wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (odkurzacze, żelazka itp.), wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia audio-wizualne, elektronika użytkowa, elektronarzędzia, źródła światła innych odpadów w tym wielkogabarytowych
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Harmonogram 2019 r.