Odsłony: 6387

Cmentarz komunalny w JuszczyniePW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o. jest administratorem cmentarza komunalnego w Juszczynie, którego właścicielem jest Gmina Maków Podhalański.

Zasady korzystania z cmentarza określone zostały w Regulaminie użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie uchwalonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Zarządzeniem nr 176/09 z dnia 17 lutego 2009 roku.

Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone są do pochowania zmarłych mieszkańców Juszczyna.

Administrator Cmentarza Komunalnego prowadzi sprzedaż i rezerwację miejsc grzebalnych oraz oferuje usługi w zakresie pochówku. Usytuowanie grobu uzależnione jest od planu zagospodarowania cmentarza z zachowaniem odpowiednich wymiarów.

Za korzystanie z cmentarza i chowanie zmarłych pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą nr XIII.109.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Opłaty pobierane są przez administratora cmentarza.

Załatwienie spraw związanych z organizacją pochówku oraz wykonywaniem innych prac na cmentarzu odbywa się w biurze administratora cmentarza w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a w każdy dzień roboczy w godz. 7:00 – 15:00. W przypadku sobót, niedziel, dni wolnych informacje można uzyskać pod nr tel. (033) 8771-628.

Przyjęcie do pochowania zwłok na cmentarzu wymaga dostarczenia aktu zgonu lub tłumaczenia aktu zgonu z innego państwa oraz wniesienia opłat cmentarnych.

 

Wykopanie i wymurowanie grobu przez zakład pogrzebowy musi być uzgodnione z administratorem cmentarza, po wniesieniu stosownych opłat cmentarnych.

Za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu administrator nie ponosi odpowiedzialności. Firma wykonująca prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca w należytym stanie.

 

Zużyte wieńce, kwiaty, znicze należy składować do przeznaczonych w tym celu kontenerów. W kontenerach tych zabrania się składowania odpadów komunalnych i po robotach kamieniarskich.

Na terenie cmentarza zakazuje się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
- składowania odpadów poza przeznaczonymi do tego celu kontenerami,
- wprowadzania zwierząt,
- handlu.

Bez zezwolenia administratora na terenie cmentarza zakazuje się:
- prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich,
- wjazdu pojazdem mechanicznym,
- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
- umieszczenia reklam.

 

Uwaga.

W przypadku nie przedłużenia opłaty za dzierżawę grobu na następne lata grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.). Likwidacją grobu poprzedzona zostanie wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

Dbałość o przedłużenie opłaty za dzierżawę grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

 

Pliki do pobrania
Stawki opłat za korzystanie z cmentarza 847 kb
Regulamin użytkowania cmentarza 1 MB
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Cmentarz komunalny w Juszczynie