Odsłony: 6395

Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

Opis projektu

Cel projektu

Planowane efekty

Wartość projektu i źródło finansowania

Wykonawcy projektu

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem zadania jest budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (zwanego potocznie PSZOK) przy ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim.

Projekt obejmuje budowę PSZOK z rampą wyładowczą. Tego rodzaju punkt stanowi obiekt stacjonarny, wydzielony w przestrzeni otoczenia, którego podstawą jest utwardzony plac, na którym lokalizowane są pojemniki, w tym kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Część kontenerów przewidziana do zapełnienia przez wrzut „od góry” ustawiona będzie przy rampie wyładowczej. Rampa przewidziana jest do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach.

Zadanie obejmuje również utworzenie ścieżki edukacyjnej w skład której wchodzić będą:

 • tablice informacyjne,
 • laboratorium energii odnawialnej,
 • makieta przestrzenna PSZOK,
 • gabloty informacyjne,
 • stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów,
 • część rekreacyjna dla najmłodszych.

Ponadto w ramach projektu PSZOK zakupiona będzie urządzenie pełniące funkcje selekcji odpadów w postaci kontenerowego kiosku „Miejska Stacja Recyklingowa”.

CEL PROJEKTU

Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta i gminy Maków Podhalański w tym:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
 • wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
 • monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych na duże odległości.

Zbudowany PSZOK będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Maków Podhalański ujętej w planie gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

PLANOWANE EFEKTY

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest:

 • wybudowanie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Maków Podhalański,
 • objęcie selektywnym zbieraniem odpadów mieszkańców gminy,
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1 etat.

Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gminy Maków Podhalański punktów bezpłatnej zbiórki wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. Podjęte działania staną się przykładem dobrych praktyk właściwego ekologicznego postępowania z odpadami oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego.

Projekt wpisuje się w cele społeczno-gospodarcze mieszkańców Małopolski, a więc wysoki poziom bezpieczeństwa w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym ze względu na dbałość o stan środowiska naturalnego poprzez zapobieganie i likwidację odpadów jako negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka.

Działania w ramach projektu charakteryzują się wysokim pozytywnym wpływem na:

 • osiąganie trwałych korzyści społeczno-gospodarczych,
 • tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniających aspekty nowoczesnego sektora gospodarki odpadami,
 • poprawę jakości życia mieszkańców subregionu, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych.

Projekt w wysokim stopniu wpisuje się w realizację celów subregionalnego programu rozwoju, zwłaszcza w zakresie Celu szczegółowego 2: Wysoka jakość życia na terenie
subregionów województwa małopolskiego oraz Działania 2.2. Dobry stan środowiska naturalnego, kierunku interwencji 2.2.1. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Realizacja projektu, będzie zgodna z założeniami nowoczesnej gospodarki odpadowej polegającej na zapobieganiu powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórce odpadów,
przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, innych procesów odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

 • całkowita wartość zamówienia: 2 449 311,31 zł brutto,
 • wartość dofinansowania: 1 692 613,49 zł.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Dokumentacja aplikacyjna projektu PSZOK:
  Biuro Analiz i Ocen Środowiska „EKORAPORT”,
  33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 22.
  Podpisanie umowy dnia 26.04.2017 r.;
 • Roboty budowlane, Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – CZĘŚĆ 1 –
  Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg,
  34-220 Maków Podhalański Grzechynia 650,
  Podpisanie umowy: dnia 05.04.2019 r.
  Termin realizacji: 14 miesięcy;
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego:
  Nadzór Budowlany mgr Adam Leśniak,
  34-200 Sucha Beskidzka ul. Kamienna 1,
  Podpisanie umowy: dnia 11.04.2019 r.;
 • CZĘŚĆ 4 przetargu - dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej:
  Grand Technology Sp.zo.o. Spółka Komandytowa,
  32-080 Zabierzów ul. Krakowska 7,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.;
 • CZĘŚĆ 5 przetargu - dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej:
  MGS Nauka Sp.zo.o.,
  31-216 Kraków ul. Reja 11/95,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.

 

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Ceny wody i ścieków Jednostka Realizująca Projekt Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim