Drukuj
Odsłony: 5035

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański obowiązująca w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

Zatwierdzona Uchwałą Nr XXIII/248/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012 roku.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł] Cena z 8% VAT [zł] Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,52 4,88 4,08
2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,52 4,88 4,88

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,85 10,64 7,14
2. Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,75 10,53 7,03
3. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 9,85 10,64 10,64
4. Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,97 4,29 4,29

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Cena z VAT po uwzględnieniu dopłaty* [zł]
1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,41 5,84 2,34
2. Pozostali dostawcy Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,41 5,84 5,40

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody.

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto [zł]
Cena z 8% VAT [zł]
Jednostka miary
Zaopatrzenie w wodę
1. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali odbiorcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie do 2,5 m3/h 5,01 5,41 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie od 2,6 do 10 m3/h 9,10 9,83 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych o gwarantowanym przepływie powyżej 10 m3/h 17,23 18,61 zł/odbiorcę/miesiąc
Odprowadzanie ścieków - miasto Maków Podhalański
2.


Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej


Gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji sanitarnej posiadające przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego


Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej


Pozostali dostawcy podłączeni do kanalizacji ogólnospławnej

stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 5,01 5,41 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,38 1,49 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy
Odprowadzanie ścieków - miejscowość Juszczyn
3. Gospodarstwa domowe,

 

 

Pozostali dostawcy
stawka opłaty abonamentowej - związana z utrzymaniem w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 5,01 5,41 zł/odbiorcę/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej - związana z odczytem i rozliczeniem należności za wodę bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji 1,38 1,49 zł/wodomierz/okres rozliczeniowy

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
Jednostka miary
1. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego)** 73,72 79,62 zł / szt.
2. Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza kanalizacyjnego)** 73,72 79,62 zł / szt.

 

    *Wysokość cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/249/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 listopada 2012 r.

 

    **stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

Pliki do pobrania
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. 127 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/248/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. 731 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXIII/249/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. 249 kb