Drukuj
Odsłony: 24863

Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem zadania jest budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (zwanego potocznie PSZOK) przy ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim.

Projekt obejmuje budowę PSZOK z rampą wyładowczą. Tego rodzaju punkt stanowi obiekt stacjonarny, wydzielony w przestrzeni otoczenia, którego podstawą jest utwardzony plac, na którym lokalizowane są pojemniki, w tym kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Część kontenerów przewidziana do zapełnienia przez wrzut „od góry” ustawiona będzie przy rampie wyładowczej. Rampa przewidziana jest do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach.

Zadanie obejmuje również utworzenie ścieżki edukacyjnej w skład której wchodzić będą:

 • tablice informacyjne,
 • laboratorium energii odnawialnej,
 • makieta przestrzenna PSZOK,
 • gabloty informacyjne,
 • stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów,
 • część rekreacyjna dla najmłodszych.

Ponadto w ramach projektu PSZOK zakupiona będzie urządzenie pełniące funkcje selekcji odpadów w postaci kontenerowego kiosku „Miejska Stacja Recyklingowa”.

CEL PROJEKTU

Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta i gminy Maków Podhalański w tym:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku (w tym recyklingu) oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
 • wyeliminowanie nielegalnych składowisk, a tym samym zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,
 • monitorowanie właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych na duże odległości.

Zbudowany PSZOK będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Maków Podhalański ujętej w planie gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

PLANOWANE EFEKTY

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest:

 • wybudowanie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Maków Podhalański,
 • objęcie selektywnym zbieraniem odpadów mieszkańców gminy,
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1 etat.

Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gminy Maków Podhalański punktów bezpłatnej zbiórki wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. Podjęte działania staną się przykładem dobrych praktyk właściwego ekologicznego postępowania z odpadami oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego.

Projekt wpisuje się w cele społeczno-gospodarcze mieszkańców Małopolski, a więc wysoki poziom bezpieczeństwa w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym ze względu na dbałość o stan środowiska naturalnego poprzez zapobieganie i likwidację odpadów jako negatywnych dla środowiska skutków działalności człowieka.

Działania w ramach projektu charakteryzują się wysokim pozytywnym wpływem na:

 • osiąganie trwałych korzyści społeczno-gospodarczych,
 • tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniających aspekty nowoczesnego sektora gospodarki odpadami,
 • poprawę jakości życia mieszkańców subregionu, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • wzmacnianie spójności wewnętrznej subregionu, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych.

Projekt w wysokim stopniu wpisuje się w realizację celów subregionalnego programu rozwoju, zwłaszcza w zakresie Celu szczegółowego 2: Wysoka jakość życia na terenie
subregionów województwa małopolskiego oraz Działania 2.2. Dobry stan środowiska naturalnego, kierunku interwencji 2.2.1. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Realizacja projektu, będzie zgodna z założeniami nowoczesnej gospodarki odpadowej polegającej na zapobieganiu powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórce odpadów,
przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, innych procesów odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim" współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.

 • całkowita wartość zamówienia: 2 449 311,31 zł brutto,
 • wartość dofinansowania: 1 692 613,49 zł.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Dokumentacja aplikacyjna projektu PSZOK:
  Biuro Analiz i Ocen Środowiska „EKORAPORT”,
  33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 22.
  Podpisanie umowy dnia 26.04.2017 r.;
 • Roboty budowlane, Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – CZĘŚĆ 1 –
  Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg,
  34-220 Maków Podhalański Grzechynia 650,
  Podpisanie umowy: dnia 05.04.2019 r.
  Termin realizacji: 14 miesięcy;
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego:
  Nadzór Budowlany mgr Adam Leśniak,
  34-200 Sucha Beskidzka ul. Kamienna 1,
  Podpisanie umowy: dnia 11.04.2019 r.;
 • CZĘŚĆ 4 przetargu - dostawa Miejskiej Stacji Recyklingowej:
  Grand Technology Sp.zo.o. Spółka Komandytowa,
  32-080 Zabierzów ul. Krakowska 7,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.;
 • CZĘŚĆ 5 przetargu - dostawa wyposażenia laboratorium energii odnawialnej:
  MGS Nauka Sp.zo.o.,
  31-216 Kraków ul. Reja 11/95,
  Podpisanie umowy: dnia 12.04.2019 r.
  Termin realizacji: luty 2020 r.

 

KALENDARIUM

28.02.2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” – Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5;
15.03.2019 r. – otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego;
05.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” – Część 1;
11.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Nadzór Budowlany Sucha Beskidzka, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim;
12.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą MGS Nauka Sp. z o.o. Kraków, na dostawę wyposażenie laboratorium energii odnawialnej – Część 5 ;
12.04.2019 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą Grand Technology Sp. z o.o. Sp. K. Zabierzów, na dostawę Miejskiej Stacji Recyklingowej – Część 4;
23.04.2019 r. – przekazanie Wykonawcy Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg  prawa dostępu do terenu budowy PSZOK w Makowie Podhalańskim;
30.04.201931.05.2019 r. – roboty rozbiórkowe istniejących budynków na terenie planowanej budowy PSZOK, zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę.
01.06.201903.09.2019 r.  – niwelacja trenu i wymiana istniejącego ogrodzenia;
11.07.2019 – zrealizowanie dostawy wyposażenia laboratorium energii odnawialnej, które będzie służyło do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie PSZOK w Makowie Podhalańskim;
05.11.2019 r. – rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim, po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie Decyzji Starosty Suskiego Nr 740/19 z 10.10.2019 r., która uprawomocniła się 29.10.2019 r.
22.07.2020 r. – Wykonawca powiadomił Inżyniera i Zamawiającego o zasadniczym ukończeniu Robót.
10.08.2020 r. – odbiór robót przez komisję odbiorową powołaną zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 z dnia 23.07.2020 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim.
10.08.2020 r. – Zakończenie budowy.
20.08.2020 r. – PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. złożyło w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim..
10.08.2020 r. – Zaświadczenie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlaneoo w Suchej Beskidzkiej o braku sprzeciwu wobec użytkowania PSZOK-u.

Galeria Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim

11.JPG 12.JPG 13.JPG

14.JPG 15.JPG 16.JPG

17.JPG 18.JPG 19.JPG

20.JPG 21.JPG 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.JPG

26.JPG 27.JPG 28.JPG

29.JPG 30.JPG

Galeria z okresu budowy Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

11.jpg 12.jpg 13.jpg

14.jpg 15.jpg 16.jpg

17.jpg 18.jpg 19.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 30.jpg 31.jpg

33.jpg 34.jpg 35.jpg

36.jpg 37.jpg 38.jpg

39.jpg 40.jpg 41.jpg