Zbiórka odpadów zmieszanych i segregowanych - 3 styczeń 2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że w związku z przypadającym dniem wolnym w poniedziałek 6 stycznia 2020 r., zbiórka odpadów zmieszanych oraz segregowanych dla mieszkańców Makowa Podhalańskiego przypadająca na ten dzień odbędzie się dnia 3 stycznia 2020 r., a nie jak jest w harmonogramie 4 stycznia.

Pozostałe terminy zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem rocznym dla danej miejscowości.

 

Godziny otwarcia w dniu 24 i 31 grudnia 2019 r.

Obrazek ilustracyjny

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Grzechyni

W dniu 08.11.2019 roku nastąpił odbiór inwestycji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzechynia". Roboty budowlane zostały wykonane przez Firmę Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg z Grzechyni, pod nadzorem inwestorskim prowadzonym przez NADZÓR BUDOWLANY mgr Adam Leśniak, Sucha Beskidzka oraz pod nadzorem autorskim projektanta SPRINGAP Anna Kluba, Przemysław Kluba Spółka Cywilna, Kraków.

CEL I ZAKRES PROJEKTU

Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zaopatrywać będzie w wodę osiedla Zarąbki w miejscowości Grzechynia gmina Maków Podhalański. Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym murowanym na działkach nr 7581/2 i 7582/1 w Grzechyni.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmował m.in wykonanie:
 • zbiornika podziemnego wody uzdatnionej zaopatrującego w wodę również wodociągową sieć przeciwpożarową o pojemności 87,1 m3 (pojemność czynna Vcz=75m3), w tym 50 m3 stanowiącego zapas wody pożarowej,
 • budynku stacji uzdatniania wody wyposażonego w niezbędne urządzenia i armaturę,
 • instalacji wody surowej Fi 90 PE RC,
 • instalacji wody popłucznej,
 • instalacji wody uzdatnionej Fi 160 PE RC z  hydrantem nadziemnym DN 80,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji elektrycznej zalicznikowej wraz z oświetleniem terenu,
 • zbiornika podziemnego wód popłucznych o objętości czynnej 17,8 m3.
  Budowa obejmowała również wykonanie uzbrojenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w obudowę wraz z niezbędną armaturą i układem pompowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzechyni” finansowana jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.

Całkowity koszt budowy stacji uzdatniania wody w Grzechyni wyniósł 1 355 609,21 PLN brutto w tym:

 • Koszt projektu: 33 210,00 PLN brutto,
 • Koszty Nadzoru Inwestorskiego: 7 500,00 PLN brutto,
 • Koszty budowy: 1 314 899,21 PLN brutto.

KALENDARIUM

20.09.2018 r. – ogłoszenie o zmówieniu sektorowym na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Grzechyni;
05.10.2018 r. – otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego;
30.10.2018 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą: Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg;
08.11.2018 r. – przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie budowy SUW;
03.07.2019 r. – odbiór częściowy robót budowlanych;
07.08.2019 r. - odbiór częściowy robót budowlanych;
17.10.2019 r. - odbiór częściowy robót budowlanych;
30.10.2019 r. - Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru wybudowanej stacji uzdatniania wody;
08.11.2019 r. - nastąpił odbiór inwestycji;
19.11.2019 r. – rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Grzechyni.

 

 

Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed zamarznięciem


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI!

PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości, o konieczności:

 • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
 • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
 • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje