Odsłony: 358


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI!

PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości, o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Zabezpieczenie urządzeń wod-kan przed zamarznięciem