Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0516/17 pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0516/17 pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2-14 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 692 613,49 zł, stanowiące 85 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie objęte jest pomocą publiczną zgodną ze wspólnym rynkiem wynikającą z Decyzji Komisji Europejskiej nr 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe stanowi pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwu zobowiązanemu do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wartość projektu brutto stanowi kwota 2 449 311,31 zł, z tego wydatki kwalifikowane to 1 991 310,00 zł.

 

eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego

W dniu 10 grudnia 2014 r., w ICE Kraków Congress Centre, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz 8 zorganizował konkurs eko.LIDERZY 2014, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2013 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Decyzją czytelników Gazety Krakowskiej i internautów nagrodę w kategorii eko.PROJEKT UE  liczbą głosów 35 886 otrzymało Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO-SKAWA” Sp. z o.o. za projekt „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański".

Drugie miejsce z liczbą 30 487 głosów zajęły Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. za projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Limanowa".

27 353 głosów zapewniło trzecie miejsce Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „Eko-Skawa" Sp. z o.o. za projekt „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański".

 Laureat plebiscytu eko.PROJEKT UE otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom oraz całostronicową prezentację na łamach „Gazety Krakowskiej“, a także prawo do posługiwania się tytułem laureata przez 1 rok licząc od daty uroczystej gali wręczenia nagród. 

 

Gminę Maków Podhalański reprezentował Pan Paweł Sala Burmistrz Gminy Maków Podhalański, Pan Henryk Bania Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zarząd Spółki „Eko-Skawa” Pan Marek Guzik Prezes Zarządu, Pan Marek Bartyzel Wiceprezes Zarządu.

 
W uroczystej gali, oprócz laureatów, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także reprezentanci świata polityki i mediów.

 

 

Konkurs "eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”.  
Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów  i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska oraz innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

W ramach konkursu PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zgłosiła dwa projekty finansowane ze środków unijnych:


1. „System wodno – kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański” 
2. „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”

Serdecznie zachęcamy do głosowania.

--------------------

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy głosowali na powyższe projekty!

Realizacja projektu „SYSTEM KANALIZACYJNY DORZECZA GÓRNEJ SKAWY W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI”

 

 

 

W ramach Projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański” realizowane jest zadanie „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka” przez Głównego Wykonawcę Firmę KRZYSZTOF MACHNIK  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 59 oraz Podwykonawcę Firmę „EKOINSTAL” Sp. z o.o. z siedziba w Suchej Beskidzkiej.

W okresie od 21 stycznia do 22 kwietnia 2014 r. zostało wykonane 5 440 m kanałów sanitarnych i bocznych co stanowi 15,7% całości zadania. Zakresem robót w pierwszej kolejności zostały objęte Osiedla: Dudrakówka, Tarnie, Czarnówka, U Gronia, Lasikowa, Marszałkowa.

W drugim kwartale br kontynuowana będzie budowa kanalizacji na Osiedlach: Barcikówka, Sałapatkowa, Sołtystwo, Radwanówka, Stanaszkówka, Borówka, Bartoszówka, Pawłówka.

 

 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Inwestycje realizowane przez PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o.